KONKURS PLASTYCZNY

Opublikowano 03.04.2020, 13:04

 

KONKURS RUMIA OCZAMI DZIECI

 

UWAGA AKTUALIZACJA Z URZĘDU MIASTA!

 

Szanowni państwo, 

W związku  ze zmianami w regulaminie projektu, przesyłam poniższą informację:

 

·         Podsumowanie projektu odbędzie się na festynie „Rumia oczami dzieci” lub  w innej formie przewidzianej przez Organizatora

·         Przedłużony zostaje termin na wykonanie zadani nr 2, sprawozdanie trzeba dostarczyć do 08.05.2020 r.

·         W zadaniu nr 3 w kategorii szkoły podstawowe QUIZ został zastąpiony odwiedzeniem minimum jednego miejsca związanego z historią miasta

·         W zadaniu specjalnym w kategorii szkoły podstawowe został wydłużony termin na wykonanie projektu ekologicznego do 22.05.2020, zaś w kategorii przedszkola termin na wykonanie zadania został wydłużony do 15.05.2020 r.

 

 

 

Zachęcamy wszystkie Dzieci do udziału w konkursie plastycznym w ramach projektu,

Rumia oczami dzieci” – edycja III,

w którym bierze udział Przedszkole „Janowiaczek”.

Konkurs rozpoczyna się 1.04.2020 r. i potrwa do 30.04.2020 r.

Wymagania:

Temat prac konkursowych: „Rumia moje miasto”

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną.

Wykonaną jedną z technik: farba, kredka, wydzieranka, ołówek.

Prace konkursowe muszą być rozmiaru A3.


 

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i wcześniej niepublikowanymi.

Prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do przygotowania kalendarza miejskiego na rok 2021

 

Informacja dotycząca dostarczenia prac:

Prosimy aby dzieci, które namalują pracę miały je na razie w domach, a na adres promocja@um.rumia.pl przesłały zdjęcie pracy lub jej skan (w jak najlepszej jakości).  Wypełnioną kartę zgłoszenia i oryginał pracy będzie można dostarczyć w póĹşniejszym terminie.

Najważniejsze, aby w mailu podać: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę placówki, numer kontaktowy do rodzica/ opiekuna. Musi pojawić się również zdanie: Akceptuję Regulamin konkursu.

Informację o chęci udziału w konkursie prosimy również przesłać na stronę przedszkola: przedszkole@janowiaczek.com. Pomożemy i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące konkursu.


 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

 

 

Regulamin konkursu plastycznego


 

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gmina Miejska Rumia.

 2. Celem konkursu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o Rumi i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne miasta.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych u dzieci.

 1. Konkurs rozpoczyna się 1.04.2020 r. i potrwa do 30.04.2020 r.

 2. Temat prac konkursowych „Rumia moje miasto”

 3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. Grupy przedszkolne

 2. Uczniowie klas I-III

 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych na terenie Rumi.

 2. Prace konkursowe należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 r.

 3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną. Wykonaną jedną z technik: farba, kredka, wydzieranka, ołówek. Temat pracy „Rumia moje miasto”.

 4. Prace konkursowe muszą być rozmiaru A3.

 5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i wcześniej niepublikowanymi.

 6. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

 7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

 8. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

 9. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły/ nazwa przedszkola, numer telefonu do rodziców/ prawnych opiekunów. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 10. Do pracy należy załączyć oświadczenie. Oświadczenie nie może zostać trwale dołączone do pracy (przyklejone).

 11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 12. Komisja powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 13. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

 14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu „Rumia oczami dzieci” lub w innej formie wskazanej przez Organizatora. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej rumia.eu.

 15. W każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane I, II, III i IV miejsce oraz 2 wyróżnienia.

 16. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.

 17. Prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do przygotowania kalendarza miejskiego na rok 2021.

 18. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

 19. Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 20. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 21. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas festynu „Rumia oczami dzieci”, na wystawach organizowanych przez Organizatora, na opublikowanie prac lub fotografii prac na stronach internetowych miasta.

 22. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

 23. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 24. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie rumia.eu.

 25. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 26. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

 27. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

INFORMACJA I ZGŁOSZENIE